Inleiding

De wereld van de zorg is hard aan het veranderen. De manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd staat onder druk en vraagt om een andere manier van denken en werken. De afgelopen twee jaar hebben we bij TWB Thuiszorg met Aandacht de bijna onmogelijke opgave gehad om als volledig extramurale organisatie, meer cliënten te helpen met veel minder geld. Desondanks hebben we geloofd in de innovatiekracht van elkaar, wat ons maakt tot TWB Thuiszorg mét Aandacht. Dat is zeker niet een hightech, fancy en dure innovatie geweest, wel de lef om zaken echt anders aan te pakken. In plaats van erkenning hiervoor voor TWB is de werkelijkheid anders.
Wat wordt ‘gezien’ binnen de wereld van de instituties zijn de gebaande paden, subsidies en innovatiemanagers die leiden tot een voorspelbaar resultaat: een leuk idee maar niet ‘bruikbaar’ in de dagelijkse praktijk.
Ons nadeel in dit huidige systeem. We zetten geen innovatiemanagers, consultants of ‘onbruikbare technologie’ in die stopt als de subsidie vervalt. Ook in de wereld van de zorginkoop zijn we onbemind, staan we niet bekend als innovatief en komen we niet voor stimulering van onze innovatiekracht in aanmerking….

Tijd voor een podium bedachten wij. Wij bij TWB Thuiszorg met Aandacht doen het anders en behalen daar opvallende resultaten mee! Deze resultaten behouden we niet voor onszelf maar die delen we met iedereen. Op deze manier laten we zien dat we het gewoon doen!

Verbaas u (of niet) over de kracht van een regionale ‘steunkousenboer’ die toch net iets meer in haar mars blijkt te hebben. Wij delen alle resultaten en bevindingen breed onder collega zorgorganisaties en externe belanghebbenden vanuit de overtuiging dat we met elkaar de zorg beter maken. Wij voelen en nemen hierin onze verantwoordelijkheid als innovatieve zorgorganisatie.

In juni 2019 zijn wij als TWB uitgenodigd op de dwarsdenkbijeenkomst van het ministerie. Voor de adoptie van alle innovaties die genoemd worden in dit document is gestart als gevolg van een signalering van een probleem bij de clieënt door de wijkverpleegkundige: ons innovatie-fundament.

De positie van koploper op het gebied van innovatie

Als  fundament onder al onze innovaties liggen er geen innovatiemanagers, dure consultants of subsidie ‘vretende’ trajecten….. nee, het fundament bestaat uit onze eigen medewerkers die onder aanvoering van wijk- en gespecialiseerd verpleegkundigen innoveren vanuit knelpunten die zij constateren in de dagelijkse praktijk. 

Onze senior-wijkverpleegkundigen benoemen dit als volgt: 

“In 2017 heeft onze Raad van Bestuur een wereld beslissing genomen! De wijkverpleegkundige heeft de positie gekregen waar hij/zij recht op heeft,  namelijk eigen autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.”

De wijkverpleegkundige met autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.

Wat is het?

De beste uitleg die wij kunnen geven komt van onze senior-wijkverpleegkundigen zelf, zij benoemen dit als volgt: 

“In 2017 heeft onze Raad van Bestuur een wereld beslissing genomen! De wijkverpleegkundige heeft de positie gekregen waar hij/zij recht op heeft,  namelijk eigen autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.”

 

Hoe is het traject verlopen

Het besluit van mei 2017, de herstructurering van de managementstructuur binnen TWB Thuiszorg met Aandacht (TWB), heeft grote invloed gehad van de positie van ons als wijkverpleegkundigen. Als wijkverpleegkundigen maakten we eerst deel uit van het zorgteam (niveau 2 t/m 5) onder leiding van een zorgmanager. Na dit besluit is de aansturing van ons als wijkverpleegkundigen onder verantwoordelijkheid van een zorginhoudelijk manager gebracht, los van de zorgteams en dat was nog niet het einde.

De aanleiding tot dit besluit was de onvrede die we uitten bij de Raad van Bestuur in februari van 2017.

De Raad van Bestuur heeft in september 2018 een positief advies gekregen van de Ondernemingsraad om het duaal aansturingsmodel te implementeren binnen de afdeling Verpleging en Verzorging. In het duaal aansturingsmodel zijn zorgmanager en senior-wijkverpleegkundige samen verantwoordelijk voor de resultaten van het cluster en vallen zij rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

De senior-wijkverpleegkundige is vanaf januari 2019 een nieuwe functie binnen TWB. Naast inhoudelijke taken heeft een senior-wijkverpleegkundige ook leidinggevende taken voor de wijkverpleegkundigen binnen haar cluster (3 tot 5 wijkverpleegkundigen) en wordt zij hier ook voor beloond.

Behaalde resultaten

Op basis van de eerste evaluatie in juli 2019 werden onderstaande punten bevestigd:

  1. De ‘knip’ in aansturing heeft aangetoond dat hierdoor de ruimte voor wijkverpleegkundige ontstaat om zich door te ontwikkelen tot autonome professional.
  2. We hebben doorgroeimogelijkheden gecreëerd voor wijkverpleegkundigen naar de senior-rol en zijn hierdoor een meer aantrekkelijk werkgever geworden.
  3. Het directe contact tussen wijkverpleegkundige en zorgmanager is versterkt, er is geen ‘derde’ (manager ertussen) meer nodig.
  4. De focus op inhoud van de zorg door de senior-wijkverpleegkundige en de ondersteuning van de zorgteams door de zorgmanager, dragen bij aan kwalitatief betere cliëntenzorg.

Kijken we naar de resultaten binnen het cluster dan kunnen we concluderen dat:

  1. De doelmatigheid binnen TWB sterk is verbeterd. Het gemiddeld aantal uren zorg per cliënt is fors afgenomen sinds de senior-wijkverpleegkundigen zijn benoemd en hun rol hebben gepakt binnen de clusters.
  2. Het ziekteverzuim binnen de functiegroep wijkverpleegkundigen fors is afgenomen nu ze de regie op het eigen werk terug hebben.
  3. De productiviteit (cliëntgebonden activiteiten) fors is toegenomen binnen de functiegroep wijkverpleegkundigen.
  4. De senior wijkverpleegkundigen met elkaar financieel gezien het best presterende ‘team’ is binnen TWB.

Actuele stand van zaken

Op 1 oktober 2019 hebben we een eervolle vermelding gekregen tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Nationale HR zorgaward. Het doel van de award is om goede ideeën voor meer werkplezier in de zorg breed te delen. Daarom is TWB gevraagd haar aanpak te delen op de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’ op 28 januari 2020 in het AFAS theater in Leusden. Hier is ook een podcast van, de link is hieronder te vinden.

Podcast ‘Dag van het werkplezier in de zorg’ op 28 januari 2020

is dit nu eigenlijk een wereldbeslissing volgens onze wijkverpleegkundigen? 

De senior-wijkverpleegkundigen hebben de ruimte gekregen zich te ontwikkelen tot breed georiënteerde, integraal werkende autonome zorgprofessionals die zeggenschap hebben over de eigen beroepsontwikkeling en het zorgbeleid van TWB. Als wijkverpleegkundigen zitten samen aan het roer met management en bestuur en maken in nauwe samenwerking met in- en externe specialisten onze beloften waar: zinnige, zuinige zorg MET AANDACHT! Ofwel: de beste thuiszorg voor iedereen die dit nodig heeft.

’We hebben weer regie over ons eigen werk, voelen ons gehoord en hebben weer echt plezier in ons werk!!’

Medicijndispenser

Wat is het?

Een medicijndispenser helpt de cliënt herinneren om zijn/haar medicatie in te nemen en geeft direct de juiste medicijnen uit. Door middel van een voorgeprepareerd zakje. Dit zakje wordt bij uitgifte gedeeltelijk ingesneden zodat de cliënt vervolgens het zakje makkelijk kan openen. Verder registreert de medicijndispenser wanneer de medicatie is gepakt en deelt hij deze informatie met de thuiszorg.

Start

Na de succesvolle start in augustus 2017 van de implementatie van de medido medicatiedispenser. te vinden in deze link, hebben wij veel data en feedback kunnen verzamelen omtrent het gebruik van een medicatiedispenser in de thuiszorg. Hierbij is vaak de vraag: Waarom moeten de zorgverleners technische handelingen uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen? Hier moest iets mee gedaan worden!

‘Innovatie staat nooit stil en wij dus ook niet!’ 


Dit heeft gezorgd voor een nieuwe aanpak omtrent de zorg rondom medicijndispensers. Hierdoor hebben we de handen ineen geslagen met de zorgverzekeraar en de apotheek om dit initiatief van de grond te brengen.

Medicatie uitgifte cMed Plus tot 1-10-2020
Totaal aantal uitgiftes: 484

Hoe is het traject verlopen

Om onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen wordt er continu geluisterd naar hun feedback. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een medicatiedispenser 2.0. Maar dit doen wij niet alleen! Samen met de apotheek en zorgverzekeraar zijn we gaan kijken hoe de zorg omtrent medicatie-inname verbeterd kan worden met behulp van een medicatiedispenser. Hiervoor hebben we de handen in een geslagen en zijn we tot de conclusie gekomen dat de apotheek een grotere rol kan en moet vervullen in dit proces .Er is besloten een start te maken met een aanpak waarbij de verantwoordelijkheid van inname van de medicatie bij de apotheek komt te liggen. Hierdoor komt de huidige rol van de thuiszorg meer in de handen te liggen van de apotheek.


Dit proces moet natuurlijk wel grondig worden aangepakt, zoals eerder vermeld zien we vaak een voorspelbaar resultaat: een leuk idee maar niet ‘bruikbaar’ in de dagelijkse praktijk. En dit willen we als TWB tegen gaan.

Om duidelijk in kaart te brengen wat we  willen bereiken met de nieuwe aanpak, worden de eisen van alle partijen (TWB, apotheek, medewerkers en de cliënt) geïnventariseerd . Deze eisen worden vervolgens samengevoegd en geprioriteerd door middel van diverse methodieken. Door dit te doen wordt er per eis inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk deze eis is. Dit pakket van eisen is hieronder te vinden.

Download Pakket van eisen

Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar de huidige medicijndispensers op de markt (02-04-2020) en wordt er gekeken welke dispenser de opgestelde eisen het beste invult. Vanuit hier wordt een verdere keuze gemaakt betreft de medicatiedispenser. Wanneer er een medicatiedispenser is gekozen zal de implementatie starten.  De planning hiervan is te vinden in de afbeelding hier links.

Medicatie uitgifte cMed Plus tot 9-10-2020
Totaal aantal uitgiftes: 1334

Keuze medicijndispenser

Na het doorlopen van dit traject moest er een keuze worden gemaakt. Deze keuze kon al vrij snel gemaakt worden door het vooraf opgestelde pakket van eisen en het uitvoeren van grondig onderzoek. Hierdoor hebben wij onderbouwd kunnen kiezen voor de cMed Plus medicijndispenser!

Een van de belangrijkste eisen die wij hebben gesteld is medicatieveiligheid. Doordat de cMed Plus bij iedere uitgaven controleert of het juiste zakje, op het juiste moment, bij de juiste cliënt wordt uitgegeven. Zijn wij ervan overtuigd dat de medicatieveiligheid bij de cMed Plus geborgd is. Bovendien geeft de cMed Plus waardevolle data door aan zowel FocusCura als TWB. Uit deze data kunnen diverse dingen worden gehaald. Zo gebruikt FocusCura deze data ook voor het oplossen van eventuele problemen op afstand.

Na het kiezen van de cMed plus zijn wij begonnen met een pilot, in deze pilot zagen we al twee erg belangrijke dingen, zowel blije medewerkers als cliënten! Dit komt door de weinig tot geen storingen van de medicijndispenser. HIER is de eerste cliënt van TWB met een cMed Plus te zien.

Na het definitief kiezen van de cMed Plus op 1 september 2020, is uit inzichten en de pilot gebleken dat cliënten aan- en afmelden via Duxxie als ideaal wordt gezien door onze medewerkers. Deze mogelijkheden hebben we met Duxxie en FocusCura besproken en gerealiseerd. Nu kunnen alle medewerkers gemakkelijk de cMed Plus op cliënt niveau aanvragen samen met andere bestellingen.

Actuele stand van zaken

Op dit moment (oktober 2020) hebben we 61 van de 122 Medido’s omgewisseld door de cMed Plus, met nog 39 omwisselingen op de planning voor 23 oktober en dit worden er steeds meer!
Door de geringe tijd hebben we de medewerkers een deadline moeten geven van 10 dagen voor het aanmelden van alle dispenser gebruikende cliënten. In deze 10 dagen zijn 113 van de 122 cliënten aangemeld! #dikke pluim voor onze medewerkers!

Ook zijn we bezig met de scholing van onze medewerkers. Van de 692 medewerkers die deze scholing moeten volbrengen zijn er op het moment 176 enkel geslaagd voor de e-learning en 38 medewerkers voor de e-learning en praktijk.

Bovendien valt er uit de verzamelde data tot 1 oktober te zien dat er 484 medicatie uitgiftes zijn gedaan, waarvan 480 succesvol en 4 te laat uitgenomen (wat is verholpen via telefonisch contact tussen FocusCura en de cliënt). Ook kunnen we uit deze data halen dat er geen foutmeldingen zijn geweest en dat er 55 medicatie uitgiftes eerder zijn uitgenomen (binnen 1 uur voor het alarm). Wat laat zien dat cliënten hun eigenregie terugnemen en de dag starten wanneer zij dit willen!

Zie de grafieken hier links voor de verzamelde data!

Webinar

Zoals eerder vernoemt geloven wij in de kracht van delen! Hierdoor heeft Jacqueline van Ginkel, Zorgverbeteraar bij TWB Thuiszorg met Aandacht, meerdere webinars gegevens. Deze webinars zijn hier naast terug te vinden met de daarbij behorende presentaties!

Webinar 1 gaat over het keuzeproces van een passende medicijndispenser. In deze webinar komt de urgentie, de betrokkenheid van alle partijen en het uitgebreide onderzoek en keuzeproces aan orde.

In webinar 2 wordt het verloop van de implementatie weergegevens, maar ook welke problemen wij zijn tegengekomen en hoe we dit hebben opgelost. Tevens wordt er verteld hoe wij de toekomst voor ons zien en wordt er informatie gedeeld over de pilot, waarbij de apotheek een grotere rol krijgt in medicijndispenser zorg. Wat centraal staat in deze webinar is de kracht van doen!

Vervolg stappen

Zoals eerder aangegeven was de pilot een groot succes, we hebben in deze pilot niet enkel de werking van de cMed Plus getest maar ook toekomstbestendigheid. Zo hebben we in deze pilot getest of de apotheek de cassette met de medicatierol gevuld kan leveren aan de cliënt. Dit bleek een groot succes, de cliënten zijn hierdoor in staat om zelf hun dispenser bij te vullen wanneer de rol is afgelopen. Door dit succes zijn we de pilot nu groot aan het opzetten met een opschaling van 5 naar circa 60 cliënten!

Tevens zorgt dit momentum van enthousiasme onder de medewerkers voor de mogelijkheid tot het vergoten van de inzet van medicijndispenser zorg. Bij de voormalige medicijndispenser zagen wij een stagnering van het aantal gebruikers door de vele foutmeldingen/problemen. Doordat de ervaringen nu zeer positief zijn worden er al plannen gemaakt om de cMed Plus dispenser groter in te zetten binnen TWB!

Coban zwachtelen

Wat is het?

10% van de zorgvragen binnen TWB bestaat uit zwachtelen. Zwachtelen is het behandelen van oedeem met een drukverband. Vanuit een wijkteam kwam de vraag of we dit niet op een andere manier kunnen doen. Deze vraag is ontstaat doordat de huidige werkwijze een lange zorgduur geeft, groot valgevaar met zich meebrengt en zorgt voor lagere therapietrouwheid.

 

Start

In februari 2019 is er een nulmeting gedaan omtrent het zwachtelen, de pilot is gestart in maart van datzelfde jaar.

 

Hoe is het traject verlopen

Zoals vermeld is de vraag vanuit het initiatief gekomen van de wijkverpleegkundigen samen met de wondverpleegkundige. Zij hebben hun kennis gecombineerd en hebben een nulmeting gedaan. Vervolgens hebben zij bij drie teams de nieuwe manier van werken ingevoerd. Hierbij nemen wij onze expertrol op ons en ontzorgen de huisarts. Hierbij meten wij (als enige thuiszorgorganisatie in Nederland) de Enkel Arm Index en stellen een behandelplan op.

Behaalde resultaten

De resultaten zijn verbluffend. De zorgtijd daalden met 67% (van 704 minuten naar 224 minuten per cliënt) en de medewerkers- en klanttevredenheid steeg. Hierdoor gaan we de aanpak uitrollen binnen alle teams. Wij verwachten hier dezelfde resultaten te behalen en kunnen hierdoor andere/meer cliënten helpen!

Actuele stand van zaken

Het innovatieproces en het toepassen van de nieuwe zwachteltechniek resulteert in internationale adoptie. Naast het beschikbaar stellen van deze kennis aan collega-organisaties waaronder Surplus, Groenhuysen en tanteLouise, is de wondverpleegkundige gevraagd op een internationaal congres in Stockholm op 8 en 9 oktober 2019 om haar ervaringen te delen.
Het Vakblad voor wondprofessionals: Het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg, heeft gevraagd of ze aan de hand van onze pilot mogen publiceren. Niet alleen het bereikte kwalitatieve en financiële resultaat heeft hen verbaasd. Echter zijn ze nog meer geïnteresseerd in de gekozen aanpak om tot deze vernieuwing te komen. De meeste zorginstellingen in Nederland staan niet open voor een dergelijke aanpak en staan deze zelfs in de weg. Dit unieke voorbeeld moet meer professionals aansporen om de lead in innovatie te pakken.

‘Het verbeteren van zorg kan niet alleen, daarom is delen belangrijk!’

Aanpak Therapeutisch Elastische Kousen

Wat is het?

Begin 2019 zijn we begonnen met de structurele inzet van de ergotherapeut bij de vraag met betrekking tot het aantrekken van ‘steunkousen’. Deze aanpak komt voort uit de discussie met zorgverzekeraars. Als een cliënt ondersteuning ontvangt van TWB bij het aantrekken van steunkousen, kunnen we op een later moment namelijk geen hulpmiddel meer inzetten om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen, tenzij de cliënt het hulpmiddel zelf betaalt. 


De vergoeding ligt bij de verstrekker van de steunkousen.

Hoe is het traject verlopen?

Er was een onwenselijke situatie ontstaan.Als zorgorganisatie worden we wel vergoed om minimaal twee keer per dag langs te komen voor het aan- en uittrekken van steunkousen. Maar niet voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van een cliënt en het vergroten van de inzet van onze professionals. Hierdoor zouden onze professionals meer noodzakelijke zorg kunnen verlenen op het moment dat ze anders bezig waren met het aan- of uittrekken van de steunkous.

In 2019 zijn we daarom gestopt met het aantrekken van steunkousen bij cliënten. Alleen als de ergotherapeut aangeeft dat het de cliënt met een hulpmiddel niet lukt of de gezondheidssituatie van de cliënt dit vereist, ondersteunen we de cliënt hierin.

Behaalde resultaten

Door het prioriteren van het eigen regie van de cliënt is de aanpak omtrent het inzetten van steunkousen veranderd. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de duur van het aantrekken van de steunkousen duidelijk verminderd is.

 

Actuele stand van zaken

De financieringsdiscussie, ook bij de ergotherapeut, zorgt voor een langzame invoering van dit streven.

Oogdruppelbril

Wat is het?

De oogdruppelbril is een bril die verschillende openingen bevat en zo ontworpen is dat alle gangbare maten flesjes en pompjes in de bril passen en stevig vastzitten. Deze bril zorgt ervoor dat cliënten zelf hun ogen kunnen druppelen in plaats van dat hier 4 keer per dag zorg voor nodig is.

 

Start

In mei 2019 is de oogdruppelbril onder de aandacht gebracht bij wijkverpleegkundigen.

 

Hoe is het traject verlopen

Vanaf het moment dat de oogdruppelbril onder aandacht van de wijkverpleegkundigen en zorgmedewerkers werd gebracht, waren zij direct zo enthousiast dat ze gelijk in alle teams de bril zijn gaan inzetten. In vier maanden tijd hebben ze al 200 brillen ingezet.

Behaalde resultaten

Door het inzetten van de oogdruppelbril is er een zorgkostenreductie ontstaan van gemiddeld 28 uur per cliënt. Bovendien hoeft de cliënt niet meer te wachten tot wij komen en behoudt hij hierdoor de optimale zelfredzaamheid!

De ‘innovatie’ werd als scoop gebracht door het Algemeen Dagblad en is inmiddels wereldwijd gegaan. In de keten gebruiken het Bravis ziekenhuis en collega-aanbieders zoals Surplus inmiddels de ‘druppelbril’. Hierin hebben we als springplank gediend voor een bestaand initiatief, waarvan de waarde in de thuiszorg eerst niet werd gezien.

Actuele stand van zaken

Op dit moment leveren we per bril ongeveer drie uur zorg die wij overbodig vinden, doordat de bril pas wordt geïntroduceerd door de thuiszorg. Hierbij komt ook kijken dat wij de bril financieren (10 euro per bril). Wij willen de bril graag op de ECHT juiste plek hebben. Namelijk bij de intake door de specialist van de staaroperatie. De kosten van de bril zijn echter een struikelblok voor het ziekenhuis en ook de aanpassing van het zorgpad zorgt voor vertraging. Hiervoor zijn we druk bezig om dit opgelost te krijgen.

https://www.ad.nl/binnenland/de-druppelbril-van-evert-86-en-appie-84-is-een-regelrechte-hit~a46ea94b/

De Freestyle Libre glucose sensor

Wat is het?

De Freestyle Libre is een FGM Glucosesensor (oftewel een Flash Glucose Monitoringsysteem). De Freestyle Libre is een sensor die geplaatst wordt op de bovenarm van de drager en vervolgens veertien dagen blijft zitten. Deze sensor helpt de cliënt, zorgverlener en de specialist om de glucosecurve van de cliënt inzichtelijk en betrouwbaar te maken. De sensor meet iedere vijf minuten de glucosewaarde in het weefselvocht van de cliënt met behulp van een ‘draadje’ in de huid en onthoud deze waardes voor acht uur vanaf het moment van meten. Door de Reader/meter langs de sensor te halen zal de glucosewaarde zichtbaar worden op de reader en wordt tegelijk met het scannen alle gegevens overgedragen naar de ontvanger. Deze gegeven bestaan uit de voormalige waardes die vervolgens worden uitgezet en opgeslagen in een curve.

Door de mogelijkheid van het scannen van de sensor zal er dus ook minder vaak/niet meer in de vingers worden geprikt wat neuropathie kan voorkomen bij deze cliënten. Tevens wordt het minder/niet meer hoeven te prikken als zeer prettig ervaren.

Start

De start van het onderzoek naar dit principe binnen TWB is begonnen in augustus 2019. In de loop van augustus tot december 2019 is aan de hand van theorie en het toepassen in de praktijk bepaald welke glucosesensor het beste uit de test kwam en wat de effecten van het inzetten hiervan zijn.

Hoe is het traject verlopen

In augustus 2019 is er begonnen met onderzoek naar glucosesensoren in de thuiszorg, hierbij is er gekeken naar de manier van bloedprikken op dat moment en zijn er interviews afgenomen met diverse betrokkenen zoals de wijkverpleegkundige, zorgverleners, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, mantelzorgers en de cliënten. Uit deze interviews zijn eisen opgesteld vanuit diverse perspectieven. Door het opstellen van deze eisen is er goed in kaart gebracht aan welke eisen het product moet voldoen. Deze eisen zijn vervolgens geprioriteerd en ingedeeld. Op deze manier is aangegeven welke eis belangrijker is dan andere.

Daaropvolgend is er onderzoek gedaan naar de huidige glucosesensoren op de markt. Deze sensoren zijn vervolgens allemaal getoetst aan de opgestelde eisen, om zo te bepalen welke sensor het beste uit de test komt. Hieruit is gebleken dat de Freestyle Libre sensor het beste voldoet aan de gestelde eisen.

Behaalde resultaten

Vervolgens is deze sensor getest bij vijf cliënten. Door het gebruiken van de Freestyle Libre en de gegevens die deze heeft verzameld in deze testperiode, heeft de Freestyle Libre ervoor gezorgd dat buiten meer inzichtelijkheid en gemak dat dit met zich meebrengt, één cliënt andere medicatie heeft voorgeschreven gekregen en één cliënt is doorverwezen naar de diëtist.

Uit het gebruik kwam ook een eenduidige reactie en dat was: ‘Ik ben er super blij mee en wil dit blijven gebruiken’

Het is een geweldig apparaat, had ik dit maar eerder” – Mw. W

Actuele stand van zaken

Op dit moment worden er stappen gezet voor het implementeren van de Freestyle Libre binnen TWB. Hiervoor is er contact gelegd met Noordhof en Villans om gezamenlijk de scholing omtrent de Freestyle Libre vorm te geven. 

Verder is er contact gelegd met diverse zorgverzekeraars met de vraag ons te steunen bij ons initiatief voor het groot inzetten van de Feestyle Libre.

We staan nu ook op het punt om te beginnen met de scholingen in bepaalde clusters en het is al mogelijk voor de medewerkers om deze scholing aan te vragen. Deze scholing bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Het praktijkgedeelte wordt op het moment nog afgenomen door de diabetesverpleegkundigen, maar wordt binnenkort opgepakt door de clustertrainers binnen TWB.

Contact

Contactgegevens?