Inleiding

De wereld van de zorg is hard aan het veranderen. De manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd staat onder druk en vraagt om een andere manier van denken en werken. De afgelopen twee jaar hebben we bij TWB Thuiszorg met Aandacht de bijna onmogelijke opgave gehad om als volledig extramurale organisatie, meer cliënten te helpen met veel minder geld. Desondanks hebben we geloofd in de innovatiekracht van elkaar, wat ons maakt tot TWB Thuiszorg mét Aandacht. Dat is zeker niet een hightech, fancy en dure innovatie geweest, wel de lef om zaken echt anders aan te pakken. In plaats van erkenning hiervoor voor TWB is de werkelijkheid anders.
Wat wordt ‘gezien’ binnen de wereld van de instituties zijn de gebaande paden, subsidies en innovatiemanagers die leiden tot een voorspelbaar resultaat: een leuk idee maar niet ‘bruikbaar’ in de dagelijkse praktijk.
Ons nadeel in dit huidige systeem. We zetten geen innovatiemanagers, consultants of ‘onbruikbare technologie’ in die stopt als de subsidie vervalt. Ook in de wereld van de zorginkoop zijn we onbemind, staan we niet bekend als innovatief en komen we niet voor stimulering van onze innovatiekracht in aanmerking….

Tijd voor een podium bedachten wij. Wij bij TWB Thuiszorg met Aandacht doen het anders en behalen daar opvallende resultaten mee! Deze resultaten behouden we niet voor onszelf maar die delen we met iedereen. Op deze manier laten we zien dat we het gewoon doen!

Verbaas u (of niet) over de kracht van een regionale ‘steunkousenboer’ die toch net iets meer in haar mars blijkt te hebben. Wij delen alle resultaten en bevindingen breed onder collega zorgorganisaties en externe belanghebbenden vanuit de overtuiging dat we met elkaar de zorg beter maken. Wij voelen en nemen hierin onze verantwoordelijkheid als innovatieve zorgorganisatie.

In juni 2019 zijn wij als TWB uitgenodigd op de dwarsdenkbijeenkomst van het ministerie. Voor de adoptie van alle innovaties die genoemd worden in dit document is gestart als gevolg van een signalering van een probleem bij de clieënt door de wijkverpleegkundige: ons innovatie-fundament.

De positie van koploper op het gebied van innovatie

Als  fundament onder al onze innovaties liggen er geen innovatiemanagers, dure consultants of subsidie ‘vretende’ trajecten….. nee, het fundament bestaat uit onze eigen medewerkers die onder aanvoering van wijk- en gespecialiseerd verpleegkundigen innoveren vanuit knelpunten die zij constateren in de dagelijkse praktijk. 

Onze senior-wijkverpleegkundigen benoemen dit als volgt: 

“In 2017 heeft onze Raad van Bestuur een wereld beslissing genomen! De wijkverpleegkundige heeft de positie gekregen waar hij/zij recht op heeft,  namelijk eigen autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.”

[/section]

Oogdruppelbril

Wat is het?

De oogdruppelbril is een bril die verschillende openingen bevat en zo ontworpen is dat alle gangbare maten flesjes en pompjes in de bril passen en stevig vastzitten. Deze bril zorgt ervoor dat cliënten zelf hun ogen kunnen druppelen in plaats van dat hier 4 keer per dag zorg voor nodig is.

 

Start

In mei 2019 is de oogdruppelbril onder de aandacht gebracht bij wijkverpleegkundigen.

 

Hoe is het traject verlopen

Vanaf het moment dat de oogdruppelbril onder aandacht van de wijkverpleegkundigen en zorgmedewerkers werd gebracht, waren zij direct zo enthousiast dat ze gelijk in alle teams de bril zijn gaan inzetten. In vier maanden tijd hebben ze al 200 brillen ingezet.

Behaalde resultaten

Door het inzetten van de oogdruppelbril is er een zorgkostenreductie ontstaan van gemiddeld 28 uur per cliënt. Bovendien hoeft de cliënt niet meer te wachten tot wij komen en behoudt hij hierdoor de optimale zelfredzaamheid!

De ‘innovatie’ werd als scoop gebracht door het Algemeen Dagblad en is inmiddels wereldwijd gegaan. In de keten gebruiken het Bravis ziekenhuis en collega-aanbieders zoals Surplus inmiddels de ‘druppelbril’. Hierin hebben we als springplank gediend voor een bestaand initiatief, waarvan de waarde in de thuiszorg eerst niet werd gezien.

Actuele stand van zaken

Op dit moment leveren we per bril ongeveer drie uur zorg die wij overbodig vinden, doordat de bril pas wordt geïntroduceerd door de thuiszorg. Hierbij komt ook kijken dat wij de bril financieren (10 euro per bril). Wij willen de bril graag op de ECHT juiste plek hebben. Namelijk bij de intake door de specialist van de staaroperatie. De kosten van de bril zijn echter een struikelblok voor het ziekenhuis en ook de aanpassing van het zorgpad zorgt voor vertraging. Hiervoor zijn we druk bezig om dit opgelost te krijgen.

Zorgcooperatie VGZ heeft onze casus vertaald in een Good Practice zodat andere zorgorganisaties van ons kunnen leren. 

Oogdruppelbril

Langer thuis verpleegkundige

Wat is het?

Met de Langer Thuis Verpleegkundigen ondersteunen we de weg naar langer thuis. Nadrukkelijk staat hierbij de kwaliteit van leven voor de cliënt en mantelzorgers voorop. De overstap van de Zvw en/of Wmo naar de Wlz gaat in veel gevallen niet eenvoudig, ook niet als de zorgzwaarte toeneemt.

 

Start

In december 2021 zijn we gestart met 2 langer thuis verpleegkundigen.

 

Hoe is het traject verlopen

Het aantal cliënten dat langer thuis wil of moet blijven wonen, zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ook cliënten die aangewezen zijn op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, neemt toe in de wijk. Als we niets doen betekent dit concreet dat er meer druk komt op de reguliere wijkverpleging (Zvw) en Wmo. De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt hierin uitkomst. Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) binnen de Wlz, is er meer ruimte in uren en budget om de zorg, hulp en ondersteuning te verlenen die ook in het verpleeghuis geboden wordt en aansluit bij de zorgzwaarte van de cliënt en ondersteuning van de mantelzorgers.

Behaalde resultaten

De Langer Thuis Verpleegkundigen ondersteunen de wijk- en gespecialiseerd verpleegkundigen of casemanagers in het voorbereiden van langer thuis gesprekken. Ze kunnen ook worden ingezet bij het voeren van gesprekken met de cliënt en mantelzorger en bij het maken van het VPT-arrangement. De invulling van het arrangement binnen de Wlz (VPT) gebeurt in samenspraak en samenwerking met de regiehouder. 

De regie blijft bij de regiehouder, dus de wijk- of gespecialiseerd verpleegkundige/casemanager. Het Wlz-arrangement (VPT), de zorgverlening, wordt ingevuld met zorgverleners uit de teams waar de cliënt nu ook de zorg ontvangt. Zo kunnen we op- en afschalen en behouden we de stabiliteit en herkenbaarheid voor de cliënt.     

Actuele stand van zaken

Het team is net gestart. De resultaten zullen we hier delen. 

Acuut team

Wat is het?

Het Acute team is één herkenbaar team voor ongeplande zorg binnen het hele werkgebied van TWB dat dag en nacht paraat staat. Het bestaat uit  verpleegkundigen en een verpleegkundig specialist. En werkt samen met huisartsenposten en de spoedeisende hulp.

 

Start

In maart 2021 is het acute team van start gegaan.

 

Hoe is het traject verlopen

Al langere tijd is er sprake van verschillende in- en externe ontwikkelingen die ons dwingen om na te denken over de organisatie van de zorg thuis. Een extra belangrijk punt is hierbij: Hoe kunnen we elementen die routes verstoren, denk hierbij aan: alarmering van cliënten of incidentele oproepen van cliënten, de bereikbaarheid binnen het team en de eerste deskundigheid zo organiseren dat dit veel minder verstorend is voor medewerkers in de zorgteams. 

Dit heeft geleid tot het plan om binnen TWB een ‘Acuut’ zorgteam in te richten en daarmee de zorg rondom acute of ongeplande (verstorende) situaties te scheiden van de reguliere (geplande) zorg in de teams. Bestuurder Christ-Jan Danen vertelt je in er alles over in dit filmpje

Behaalde resultaten

Het team verzorgt alle ongeplande zorgvragen in de regio West-Brabant, zoals:
– de opvolging van meldingen via (personen)alarmering
– het verlenen van acute verzorgende en verpleegtechnische handelingen
– een (preventief) huisbezoek om de thuissituatie in beeld te brengen
– (extra) zorg inzetten om onnodig bezoek HAP/SEH of zelfs ziekenhuis-
opname te voorkomen
– in een crisissituatie als er tijdelijk meer zorg of ondersteuning nodig is

 

 

Actuele stand van zaken

Uniek aan deze aanpak is dat de acute ouderenzorg thuis vanuit een thuiszorgorganisatie georganiseerd wordt en en niet vanuit een ziekenhuis. De samenwerkingspartners in de regio geven aan dat de toegankelijkheid en de snelheid van TWB vergroot is en de teams geven een merkbare lastenverlichting aan.

Landelijk is er vanuit onder andere vanuit de wijkkliniek al interesse getoond in ons model. 

De Freestyle Libre glucose sensor

Wat is het?

De Freestyle Libre is een FGM Glucosesensor (oftewel een Flash Glucose Monitoringsysteem). De Freestyle Libre is een sensor die geplaatst wordt op de bovenarm van de drager en vervolgens veertien dagen blijft zitten. Deze sensor helpt de cliënt, zorgverlener en de specialist om de glucosecurve van de cliënt inzichtelijk en betrouwbaar te maken. De sensor meet iedere vijf minuten de glucosewaarde in het weefselvocht van de cliënt met behulp van een ‘draadje’ in de huid en onthoud deze waardes voor acht uur vanaf het moment van meten. Door de Reader/meter langs de sensor te halen zal de glucosewaarde zichtbaar worden op de reader en wordt tegelijk met het scannen alle gegevens overgedragen naar de ontvanger. Deze gegeven bestaan uit de voormalige waardes die vervolgens worden uitgezet en opgeslagen in een curve.

Door de mogelijkheid van het scannen van de sensor zal er dus ook minder vaak/niet meer in de vingers worden geprikt wat neuropathie kan voorkomen bij deze cliënten. Tevens wordt het minder/niet meer hoeven te prikken als zeer prettig ervaren.

Start

De start van het onderzoek naar dit principe binnen TWB is begonnen in augustus 2019. In de loop van augustus tot december 2019 is aan de hand van theorie en het toepassen in de praktijk bepaald welke glucosesensor het beste uit de test kwam en wat de effecten van het inzetten hiervan zijn.

Hoe is het traject verlopen

In augustus 2019 is er begonnen met onderzoek naar glucosesensoren in de thuiszorg, hierbij is er gekeken naar de manier van bloedprikken op dat moment en zijn er interviews afgenomen met diverse betrokkenen zoals de wijkverpleegkundige, zorgverleners, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, mantelzorgers en de cliënten. Uit deze interviews zijn eisen opgesteld vanuit diverse perspectieven. Door het opstellen van deze eisen is er goed in kaart gebracht aan welke eisen het product moet voldoen. Deze eisen zijn vervolgens geprioriteerd en ingedeeld. Op deze manier is aangegeven welke eis belangrijker is dan andere.

Daaropvolgend is er onderzoek gedaan naar de huidige glucosesensoren op de markt. Deze sensoren zijn vervolgens allemaal getoetst aan de opgestelde eisen, om zo te bepalen welke sensor het beste uit de test komt. Hieruit is gebleken dat de Freestyle Libre sensor het beste voldoet aan de gestelde eisen.

Behaalde resultaten

Vervolgens is deze sensor getest bij vijf cliënten. Door het gebruiken van de Freestyle Libre en de gegevens die deze heeft verzameld in deze testperiode, heeft de Freestyle Libre ervoor gezorgd dat buiten meer inzichtelijkheid en gemak dat dit met zich meebrengt, één cliënt andere medicatie heeft voorgeschreven gekregen en één cliënt is doorverwezen naar de diëtist.

Uit het gebruik kwam ook een eenduidige reactie en dat was: ‘Ik ben er super blij mee en wil dit blijven gebruiken’

Het is een geweldig apparaat, had ik dit maar eerder” – Mw. W

Actuele stand van zaken

Op dit moment worden er stappen gezet voor het implementeren van de Freestyle Libre binnen TWB. Hiervoor is er contact gelegd met Noordhof en Villans om gezamenlijk de scholing omtrent de Freestyle Libre vorm te geven. 

Verder is er contact gelegd met diverse zorgverzekeraars met de vraag ons te steunen bij ons initiatief voor het groot inzetten van de Feestyle Libre.

We staan nu ook op het punt om te beginnen met de scholingen in bepaalde clusters en het is al mogelijk voor de medewerkers om deze scholing aan te vragen. Deze scholing bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Het praktijkgedeelte wordt op het moment nog afgenomen door de diabetesverpleegkundigen, maar wordt binnenkort opgepakt door de clustertrainers binnen TWB.

Contact

Contactgegevens?