Innovaties die hun kracht al hebben bewezen

De wereld van de zorg verandert snel. Hieronder staan de innovaties die hun kracht hebben bewezen en zijn opgenomen in de reguliere zorg, een verbeterslag (hebben) ondergaan of waarmee we gestopt zijn.

‘Innovatie staat nooit stil en wij dus ook niet!’

Wanneer u de huidige ontwikkelingen wilt bekijken nodigen wij u uit op onze homepagina.

Medido

Wat is het?

Een medicijndispenser helpt de cliënt herinneren om zijn of haar medicatie in te nemen en geeft direct de juiste medicijnen uit. Door middel van een voorgeprepareerd zakje. Dit zakje wordt bij uitgifte gedeeltelijk ingesneden zodat de clIënt het zakje makkelijk kan openen. Verder registreert de medicijndispenser wanneer de medicatie is gepakt en deelt hij deze informatie met de thuiszorg.

 

Start

Na drie onsuccesvolle pogingen in de periode 2013-2017, is de implementatie van de medicatiedispenser succesvol gestart in augustus 2017.

 

Hoe is het traject verlopen

Implementatie is aangepakt door de Medido onderdeel te laten zijn van het reguliere zorgproces. Al onze Verpleging & Verzorging-medewerkers zijn geschoold vanaf 2017/2018 volgens het reguliere scholingsprogramma. De inzet van de Medido medicatiedispenser is onderdeel van het indicatieproces van medicatieverstrekking. Hierbij is het aanvraagproces geïntegreerd in het door ons gebruikte elektronisch cliëntendossier (ECD). Onderliggend wordt de afstemming met installateur continu geïntensiveerd. Door de inbedding in het reguliere proces is er geen dure projectleider et cetera meer nodig.

Behaalde resultaten

De grootste winst die behaald is met de implementatie van de Medido is de omschakeling van de mindset van onze medewerkers. Zij zien de Medido niet langer als bedreiging,maar als een middel om alle zorg bereikbaar te houden voor alle burgers in onze regio!

Met alle Medido’s die er in omloop zijn, had nog geen enkele instantie of organisatie zich gericht op een (kwalitatief) onderzoek naar het gebruik van de Medido. Dit moest veranderen! Hiervoor hebben Avans Hogeschool en TWB de handen ineen geslagen. Vanwege dat ontbreken van informatie en onderzoek naar het gebruik en inzet van de Medido, heeft Vilans ons benaderd of ze gebruik mogen maken van ‘onze’ data. Dit doordat dit onderzoek als enig onafhankelijk onderzoek in Nederland geldt (en ver daarbuiten).
Vilans zal de informatie uit het onderzoek hanteren in het doorrekenen van de maatschappelijke businesscase. Diverse Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) hebben belangstelling getoond voor dit onderzoek  en hebben dit van ons ontvangen.

‘Innoveren doe je namelijk nooit alleen’

Zorg van Nu (Het innovatieplatform van VWS) heeft voor het uitleggen van de Medido TWB gebruikt als organisatie. Hiervoor zijn een cliënt en wijkverpleegkundige van ons geïnterviewd. Dit interview is te vinden in deze link.

Actuele stand van zaken

Op dit moment (juni 2020) hebben we 128 Medido’s in gebruik.

Vanuit het landelijk netwerk gebruiken diverse organisaties ons model voor implementatie van de Medido als voorbeeld om de adoptie (vanuit de inhoud van de zorg) te stimuleren en niet te zien als bedreiging. Wij leveren hiervoor alle kennis en data aan hen aan.

Uit de feedback van onze zorgverleners en cliënten hebben we steeds de vraag gekregen waarom de zorgverleners technische handelingen moeten uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen en waarom dit niet wordt gedaan door de cliënt zelf, de mantelzorger van de cliënt of de apotheek? Hierdoor hebben we de zorgverzekeraar benaderd om de zorg omtrent de medicijndispenser te verplaatsen naar waar deze hoort. Namelijk bij de cliënt zelf. Dit resulteert in het feit dat wij gaan stoppen met technische handelingen zoals de rol wissel van de medicatiedispenser. De stappen die wij zetten in dit proces en de bijbehorende data worden natuurlijk hier gedeeld.

 

Aantallen Medido’s ingezet

Medicijndispenser

Wat is het?

Een medicijndispenser helpt de cliënt herinneren om zijn/haar medicatie in te nemen en geeft direct de juiste medicijnen uit. Door middel van een voorgeprepareerd zakje. Dit zakje wordt bij uitgifte gedeeltelijk ingesneden zodat de cliënt vervolgens het zakje makkelijk kan openen. Verder registreert de medicijndispenser wanneer de medicatie is gepakt en deelt hij deze informatie met de thuiszorg.

Start

Na de succesvolle start in augustus 2017 van de implementatie van de medido medicatiedispenser. te vinden in deze link, hebben wij veel data en feedback kunnen verzamelen omtrent het gebruik van een medicatiedispenser in de thuiszorg. Hierbij is vaak de vraag: Waarom moeten de zorgverleners technische handelingen uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen? Hier moest iets mee gedaan worden!

‘Innovatie staat nooit stil en wij dus ook niet!’ 


Dit heeft gezorgd voor een nieuwe aanpak omtrent de zorg rondom medicijndispensers. Hierdoor hebben we de handen ineen geslagen met de zorgverzekeraar en de apotheek om dit initiatief van de grond te brengen.

Medicatie uitgifte cMed Plus tot 1-10-2020
Totaal aantal uitgiftes: 484

Hoe is het traject verlopen

Om onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen wordt er continu geluisterd naar hun feedback. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een medicatiedispenser 2.0. Maar dit doen wij niet alleen! Samen met de apotheek en zorgverzekeraar zijn we gaan kijken hoe de zorg omtrent medicatie-inname verbeterd kan worden met behulp van een medicatiedispenser. Hiervoor hebben we de handen in een geslagen en zijn we tot de conclusie gekomen dat de apotheek een grotere rol kan en moet vervullen in dit proces .Er is besloten een start te maken met een aanpak waarbij de verantwoordelijkheid van inname van de medicatie bij de apotheek komt te liggen. Hierdoor komt de huidige rol van de thuiszorg meer in de handen te liggen van de apotheek.


Dit proces moet natuurlijk wel grondig worden aangepakt, zoals eerder vermeld zien we vaak een voorspelbaar resultaat: een leuk idee maar niet ‘bruikbaar’ in de dagelijkse praktijk. En dit willen we als TWB tegen gaan.

Om duidelijk in kaart te brengen wat we  willen bereiken met de nieuwe aanpak, worden de eisen van alle partijen (TWB, apotheek, medewerkers en de cliënt) geïnventariseerd . Deze eisen worden vervolgens samengevoegd en geprioriteerd door middel van diverse methodieken. Door dit te doen wordt er per eis inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk deze eis is. Dit pakket van eisen is hieronder te vinden.

Download Pakket van eisen

Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar de huidige medicijndispensers op de markt (02-04-2020) en wordt er gekeken welke dispenser de opgestelde eisen het beste invult. Vanuit hier wordt een verdere keuze gemaakt betreft de medicatiedispenser. Wanneer er een medicatiedispenser is gekozen zal de implementatie starten.  De planning hiervan is te vinden in de afbeelding hier links.

Medicatie uitgifte cMed Plus tot 9-10-2020
Totaal aantal uitgiftes: 1334

Keuze medicijndispenser

Na het doorlopen van dit traject moest er een keuze worden gemaakt. Deze keuze kon al vrij snel gemaakt worden door het vooraf opgestelde pakket van eisen en het uitvoeren van grondig onderzoek. Hierdoor hebben wij onderbouwd kunnen kiezen voor de cMed Plus medicijndispenser!

Een van de belangrijkste eisen die wij hebben gesteld is medicatieveiligheid. Doordat de cMed Plus bij iedere uitgaven controleert of het juiste zakje, op het juiste moment, bij de juiste cliënt wordt uitgegeven. Zijn wij ervan overtuigd dat de medicatieveiligheid bij de cMed Plus geborgd is. Bovendien geeft de cMed Plus waardevolle data door aan zowel FocusCura als TWB. Uit deze data kunnen diverse dingen worden gehaald. Zo gebruikt FocusCura deze data ook voor het oplossen van eventuele problemen op afstand.

Na het kiezen van de cMed plus zijn wij begonnen met een pilot, in deze pilot zagen we al twee erg belangrijke dingen, zowel blije medewerkers als cliënten! Dit komt door de weinig tot geen storingen van de medicijndispenser. HIER is de eerste cliënt van TWB met een cMed Plus te zien.

Na het definitief kiezen van de cMed Plus op 1 september 2020, is uit inzichten en de pilot gebleken dat cliënten aan- en afmelden via Duxxie als ideaal wordt gezien door onze medewerkers. Deze mogelijkheden hebben we met Duxxie en FocusCura besproken en gerealiseerd. Nu kunnen alle medewerkers gemakkelijk de cMed Plus op cliënt niveau aanvragen samen met andere bestellingen.

Actuele stand van zaken

Op dit moment (oktober 2020) hebben we 61 van de 122 Medido’s omgewisseld door de cMed Plus, met nog 39 omwisselingen op de planning voor 23 oktober en dit worden er steeds meer!
Door de geringe tijd hebben we de medewerkers een deadline moeten geven van 10 dagen voor het aanmelden van alle dispenser gebruikende cliënten. In deze 10 dagen zijn 113 van de 122 cliënten aangemeld! #dikke pluim voor onze medewerkers!

Ook zijn we bezig met de scholing van onze medewerkers. Van de 692 medewerkers die deze scholing moeten volbrengen zijn er op het moment 176 enkel geslaagd voor de e-learning en 38 medewerkers voor de e-learning en praktijk.

Bovendien valt er uit de verzamelde data tot 1 oktober te zien dat er 484 medicatie uitgiftes zijn gedaan, waarvan 480 succesvol en 4 te laat uitgenomen (wat is verholpen via telefonisch contact tussen FocusCura en de cliënt). Ook kunnen we uit deze data halen dat er geen foutmeldingen zijn geweest en dat er 55 medicatie uitgiftes eerder zijn uitgenomen (binnen 1 uur voor het alarm). Wat laat zien dat cliënten hun eigenregie terugnemen en de dag starten wanneer zij dit willen!

Zie de grafieken hier links voor de verzamelde data!

Webinar

Zoals eerder vernoemt geloven wij in de kracht van delen! Hierdoor heeft Jacqueline van Ginkel, Zorgverbeteraar bij TWB Thuiszorg met Aandacht, meerdere webinars gegevens. Deze webinars zijn hier naast terug te vinden met de daarbij behorende presentaties!

Webinar 1 gaat over het keuzeproces van een passende medicijndispenser. In deze webinar komt de urgentie, de betrokkenheid van alle partijen en het uitgebreide onderzoek en keuzeproces aan orde.

In webinar 2 wordt het verloop van de implementatie weergegevens, maar ook welke problemen wij zijn tegengekomen en hoe we dit hebben opgelost. Tevens wordt er verteld hoe wij de toekomst voor ons zien en wordt er informatie gedeeld over de pilot, waarbij de apotheek een grotere rol krijgt in medicijndispenser zorg. Wat centraal staat in deze webinar is de kracht van doen!

Vervolg stappen

Zoals eerder aangegeven was de pilot een groot succes, we hebben in deze pilot niet enkel de werking van de cMed Plus getest maar ook toekomstbestendigheid. Zo hebben we in deze pilot getest of de apotheek de cassette met de medicatierol gevuld kan leveren aan de cliënt. Dit bleek een groot succes, de cliënten zijn hierdoor in staat om zelf hun dispenser bij te vullen wanneer de rol is afgelopen. Door dit succes zijn we de pilot nu groot aan het opzetten met een opschaling van 5 naar circa 60 cliënten!

Tevens zorgt dit momentum van enthousiasme onder de medewerkers voor de mogelijkheid tot het vergoten van de inzet van medicijndispenser zorg. Bij de voormalige medicijndispenser zagen wij een stagnering van het aantal gebruikers door de vele foutmeldingen/problemen. Doordat de ervaringen nu zeer positief zijn worden er al plannen gemaakt om de cMed Plus dispenser groter in te zetten binnen TWB!

Stoplicht-app

Wat is het?

Voorheen was het zo dat bij nieuwe zorgaanvragen er geen inzicht was in de beschikbaarheid binnen de V&V- teams, met als resultaat dat zorgprocessen vertraging opliepen.
De wijkverpleegkundigen hebben dit inzicht wel, maar die zijn druk met zorg verlenen zodat het niet wenselijk is dat zij tussendoor continu ‘lastiggevallen’ worden met mailtjes en telefoontjes vanuit de Klant & Service-afdeling. Bovendien is het wenselijk om de cliënt aan de andere kant van de lijn meteen verder te helpen. Kortom, hier moest iets in veranderen!

Het antwoord werd een simpele oplossing met veel impact: een stoplicht-app! En de naam verklapt het al, de app is daadwerkelijk een stoplicht. Met de kleuren rood, oranje en groen. Waarmee de wijkverpleegkundigen met groen aangeven dat er voldoende ruimte is voor nieuwe cliënten. Bij oranje betekent het dat er overleg/afstemming moet plaatsvinden met de wijkverpleegkundige, omdat het soort zorgvraag dan een rol speelt. En met rood wordt er logischerwijs aangegeven dat de capaciteit van het team vol zit.

De medewerkers van de Klant & Service afdeling hebben vervolgens via een dashboard zicht op de real-time capaciteit binnen de teams en kunnen dus bij een aanvraag direct handelen.

Start

In 2017 is de stoplicht-app door ons ontwikkeld in samenwerking met E-Sites. Het doel van deze app was om snel antwoord te geven aan onze stakeholders (waaronder Bravis-ziekenhuis) over de inzet per team. Op deze manier hebben niet alleen de medewerkers van onze eigen Zorgcentrale, maar ook de verwijzers via een website realtime inzicht in de beschikbaarheid binnen onze zorgteams.

 

Hoe is het traject verlopen

In 2018 hadden we door het het missen van overzicht in de capaciteit in de teams een instroompercentage van 84%. Een groot deel van de missende 16% aan instromende cliënten komt van de aangemelde zorg vanuit het ziekenhuis. Voor de introductie van de stoplichten-appkostte het veel tijd om er achter te komen of een team de capaciteit beschikte om deze zorg aan te nemen.

In 2019 hebben we bewezen dat we deze app niet meer nodig hebbben en dat de instroom nu goed gaat. Alle wijkverpleegkundigen voeren nu een triage uit bij cliënten die nieuw in zorg komen of via een transfer terug in zorg komen. Dit heeft geresulteerd in een instroompercentage van 94% over 2019. De 6% die we niet in zorg (kunnen) nemen vindt een oorzaak in capaciteit binnen een regio (<2%) en voor het andere deel in de wens van een cliënt (bijvoorbeeld tijdstip) die we niet kunnen honoreren en waarvoor een andere oplossing (bemiddeling andere aanbieder) is gekozen.

Is dit het einde voor de stoplicht-app? Nee! In 2019 is de stoplicht-app doorontwikkeld voor het Amphia Ziekenhuis en regionale aanbieders.

Behaalde resultaten

Onze senior-wijkverpleegkundigen hebben met elkaar besloten dat de stoplicht-app verdwijnt,omdat wij geloven dat TWB toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ons streven is om – indien we geen overeenstemming met de cliënt kunnen vinden over het gewenste  tijdstip voor de zorgverlening – wijkverpleegkundige samen met de cliënt te laten kijken welke aanbieder of oplossingen we kunnen inzetten om de cliënt toch te helpen. In sommige gevallen kan je door de inzet van hulpmiddelen of innovaties al een heel eind komen!

De functie van het stoplicht heeft zijn toegevoegde waarde zeker gehad. Als zorgprofessionals, ondersteunende collega’s en organisatie (denk hierbij aan de duale aansturing en veel directe afstemming met elkaar) zijn we met elkaar gegroeid naar een nieuwe fase.
Een belangrijk nadeel dat we met elkaar hebben geconcludeerd is dat de stoplicht-app ook een excuus kan zijn om zorg ‘legitiem te weigeren’. Immers met het op rood zetten van een cluster beperk je niet alleen de instroom van zorg, het ontslaat je ook van het nadenken over een alternatief. Het stoplicht is een middel binnen het doel de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het middel heeft voor ons zijn waarde gehad en wordt afgeschaft binnen TWB.

De wijkverpleegkundige met autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.

Wat is het?

De beste uitleg die wij kunnen geven komt van onze senior-wijkverpleegkundigen zelf, zij benoemen dit als volgt: 

“In 2017 heeft onze Raad van Bestuur een wereld beslissing genomen! De wijkverpleegkundige heeft de positie gekregen waar hij/zij recht op heeft,  namelijk eigen autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.”

 

Hoe is het traject verlopen

Het besluit van mei 2017, de herstructurering van de managementstructuur binnen TWB Thuiszorg met Aandacht (TWB), heeft grote invloed gehad van de positie van ons als wijkverpleegkundigen. Als wijkverpleegkundigen maakten we eerst deel uit van het zorgteam (niveau 2 t/m 5) onder leiding van een zorgmanager. Na dit besluit is de aansturing van ons als wijkverpleegkundigen onder verantwoordelijkheid van een zorginhoudelijk manager gebracht, los van de zorgteams en dat was nog niet het einde.

De aanleiding tot dit besluit was de onvrede die we uitten bij de Raad van Bestuur in februari van 2017.

De Raad van Bestuur heeft in september 2018 een positief advies gekregen van de Ondernemingsraad om het duaal aansturingsmodel te implementeren binnen de afdeling Verpleging en Verzorging. In het duaal aansturingsmodel zijn zorgmanager en senior-wijkverpleegkundige samen verantwoordelijk voor de resultaten van het cluster en vallen zij rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

De senior-wijkverpleegkundige is vanaf januari 2019 een nieuwe functie binnen TWB. Naast inhoudelijke taken heeft een senior-wijkverpleegkundige ook leidinggevende taken voor de wijkverpleegkundigen binnen haar cluster (3 tot 5 wijkverpleegkundigen) en wordt zij hier ook voor beloond.

Behaalde resultaten

Op basis van de eerste evaluatie in juli 2019 werden onderstaande punten bevestigd:

  1. De ‘knip’ in aansturing heeft aangetoond dat hierdoor de ruimte voor wijkverpleegkundige ontstaat om zich door te ontwikkelen tot autonome professional.
  2. We hebben doorgroeimogelijkheden gecreëerd voor wijkverpleegkundigen naar de senior-rol en zijn hierdoor een meer aantrekkelijk werkgever geworden.
  3. Het directe contact tussen wijkverpleegkundige en zorgmanager is versterkt, er is geen ‘derde’ (manager ertussen) meer nodig.
  4. De focus op inhoud van de zorg door de senior-wijkverpleegkundige en de ondersteuning van de zorgteams door de zorgmanager, dragen bij aan kwalitatief betere cliëntenzorg.

Kijken we naar de resultaten binnen het cluster dan kunnen we concluderen dat:

  1. De doelmatigheid binnen TWB sterk is verbeterd. Het gemiddeld aantal uren zorg per cliënt is fors afgenomen sinds de senior-wijkverpleegkundigen zijn benoemd en hun rol hebben gepakt binnen de clusters.
  2. Het ziekteverzuim binnen de functiegroep wijkverpleegkundigen fors is afgenomen nu ze de regie op het eigen werk terug hebben.
  3. De productiviteit (cliëntgebonden activiteiten) fors is toegenomen binnen de functiegroep wijkverpleegkundigen.
  4. De senior wijkverpleegkundigen met elkaar financieel gezien het best presterende ‘team’ is binnen TWB.

Actuele stand van zaken

Op 1 oktober 2019 hebben we een eervolle vermelding gekregen tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Nationale HR zorgaward. Het doel van de award is om goede ideeën voor meer werkplezier in de zorg breed te delen. Daarom is TWB gevraagd haar aanpak te delen op de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’ op 28 januari 2020 in het AFAS theater in Leusden. Hier is ook een podcast van, de link is hieronder te vinden.

Podcast ‘Dag van het werkplezier in de zorg’ op 28 januari 2020

is dit nu eigenlijk een wereldbeslissing volgens onze wijkverpleegkundigen? 

De senior-wijkverpleegkundigen hebben de ruimte gekregen zich te ontwikkelen tot breed georiënteerde, integraal werkende autonome zorgprofessionals die zeggenschap hebben over de eigen beroepsontwikkeling en het zorgbeleid van TWB. Als wijkverpleegkundigen zitten samen aan het roer met management en bestuur en maken in nauwe samenwerking met in- en externe specialisten onze beloften waar: zinnige, zuinige zorg MET AANDACHT! Ofwel: de beste thuiszorg voor iedereen die dit nodig heeft.

’We hebben weer regie over ons eigen werk, voelen ons gehoord en hebben weer echt plezier in ons werk!!’

Coban zwachtelen

Wat is het?

10% van de zorgvragen binnen TWB bestaat uit zwachtelen. Zwachtelen is het behandelen van oedeem met een drukverband. Vanuit een wijkteam kwam de vraag of we dit niet op een andere manier kunnen doen. Deze vraag is ontstaat doordat de huidige werkwijze een lange zorgduur geeft, groot valgevaar met zich meebrengt en zorgt voor lagere therapietrouwheid.

 

Start

In februari 2019 is er een nulmeting gedaan omtrent het zwachtelen, de pilot is gestart in maart van datzelfde jaar.

 

Hoe is het traject verlopen

Zoals vermeld is de vraag vanuit het initiatief gekomen van de wijkverpleegkundigen samen met de wondverpleegkundige. Zij hebben hun kennis gecombineerd en hebben een nulmeting gedaan. Vervolgens hebben zij bij drie teams de nieuwe manier van werken ingevoerd. Hierbij nemen wij onze expertrol op ons en ontzorgen de huisarts. Hierbij meten wij (als enige thuiszorgorganisatie in Nederland) de Enkel Arm Index en stellen een behandelplan op.

Behaalde resultaten

De resultaten zijn verbluffend. De zorgtijd daalden met 67% (van 704 minuten naar 224 minuten per cliënt) en de medewerkers- en klanttevredenheid steeg. Hierdoor gaan we de aanpak uitrollen binnen alle teams. Wij verwachten hier dezelfde resultaten te behalen en kunnen hierdoor andere/meer cliënten helpen!

Actuele stand van zaken

Het innovatieproces en het toepassen van de nieuwe zwachteltechniek resulteert in internationale adoptie. Naast het beschikbaar stellen van deze kennis aan collega-organisaties waaronder Surplus, Groenhuysen en tanteLouise, is de wondverpleegkundige gevraagd op een internationaal congres in Stockholm op 8 en 9 oktober 2019 om haar ervaringen te delen.
Het Vakblad voor wondprofessionals: Het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg, heeft gevraagd of ze aan de hand van onze pilot mogen publiceren. Niet alleen het bereikte kwalitatieve en financiële resultaat heeft hen verbaasd. Echter zijn ze nog meer geïnteresseerd in de gekozen aanpak om tot deze vernieuwing te komen. De meeste zorginstellingen in Nederland staan niet open voor een dergelijke aanpak en staan deze zelfs in de weg. Dit unieke voorbeeld moet meer professionals aansporen om de lead in innovatie te pakken.

‘Het verbeteren van zorg kan niet alleen, daarom is delen belangrijk!’

Aanpak Therapeutisch Elastische Kousen

Wat is het?

Begin 2019 zijn we begonnen met de structurele inzet van de ergotherapeut bij de vraag met betrekking tot het aantrekken van ‘steunkousen’. Deze aanpak komt voort uit de discussie met zorgverzekeraars. Als een cliënt ondersteuning ontvangt van TWB bij het aantrekken van steunkousen, kunnen we op een later moment namelijk geen hulpmiddel meer inzetten om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen, tenzij de cliënt het hulpmiddel zelf betaalt. 


De vergoeding ligt bij de verstrekker van de steunkousen.

Hoe is het traject verlopen?

Er was een onwenselijke situatie ontstaan.Als zorgorganisatie worden we wel vergoed om minimaal twee keer per dag langs te komen voor het aan- en uittrekken van steunkousen. Maar niet voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van een cliënt en het vergroten van de inzet van onze professionals. Hierdoor zouden onze professionals meer noodzakelijke zorg kunnen verlenen op het moment dat ze anders bezig waren met het aan- of uittrekken van de steunkous.

In 2019 zijn we daarom gestopt met het aantrekken van steunkousen bij cliënten. Alleen als de ergotherapeut aangeeft dat het de cliënt met een hulpmiddel niet lukt of de gezondheidssituatie van de cliënt dit vereist, ondersteunen we de cliënt hierin.

Behaalde resultaten

Door het prioriteren van het eigen regie van de cliënt is de aanpak omtrent het inzetten van steunkousen veranderd. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de duur van het aantrekken van de steunkousen duidelijk verminderd is.

 

Actuele stand van zaken

De financieringsdiscussie, ook bij de ergotherapeut, zorgt voor een langzame invoering van dit streven.

Contact

Contactgegevens?